اعضای هیات مدیره

اعضای اصلی هیات مدیره:

   -  آقای مهندس احمد بيكس

- رئیس هیات مدیره

Eng.Bikas

   -  آقای مهندس مهدي خزاعي عرب - نایب رئیس

Eng.Khazaei

   - آقای مهندس محمدحسين زراعتكار - مسئول امور مالی

Eng.Zeraatkar

   -  آقای مهندس عقيل غائبي - منشی

Eng.Ghaebi

   - آقای مهندس سيد ابوالحسن ميرجليلي - عضو

Eng.Mirjalili

 بازرسین:

   - آقای مهندس مرتضی کاظمی

Eng.Kazemi

   -  آقاي مهندس احمد رضايي

Eng.Rezaei