با توجه به مصوبات هیأت مدیره به اطلاع کلیه کارشناسان محترم میرساند:

1- چنانچه حق الزحمه کارشناسيتان به حساب کانون کارشناسان واریز شده باشد جهت مکاتبات اداری و وصول حق الزحمه، فیش واریزی مدنظر را تحویل مرکز کارشناسان نمایید.

2- با توجه به تصمیمات هیأت مدیره درخصوص تشکیل کمیته های تخصصی در هر رشته از کلیه علاقه مندان در این خصوص دعوت به همکاری می‌نمایند.