فراخوان 94/10/17

پیرو جلسه هیأت مدیره، دوشنبه مورخ 94/10/16 مصوب شد به منظور بهره گیری از نظرات کلیه کارشناسان مرکز جهت ارتقاء جایگاه مرکز کارشناسان به نوبت از رشته های تخصصی دعوت بعمل آید تا جلساتی در مرکز منعقد و نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی و اتاق فکر از بین کارشناسان اقدام شود.