از کلیه کارشناسان محترم تقاضا می شود اصل فیش مربوط به حق الزحمه کارشناسیشان که اشتباهاً به حساب کانون واریز گردیده را نهایتاٌ تا 19ام هر ماه تحویل دفتر مرکز نمایند تا اقدامات لازم صورت پذیرد. درغیر اینصورت این مرکز هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت و پیگیری فیش شما را نخواهد داشت.