کارشناسان علاقمند به شرکت در کلاس های تفسیرعکس های هوایی علی الحساب مبلغ100.000تومان به حساب مرکز واریز نمایند یا به دفتر مرکز کارشناسان واقع در مدرس یک ساختمان خلیج فارس طبقه سوم واحد10 مراجعه نمایند