احتراما با توجه به اينكه مقرر گرديده كليه كارشناسان مركز از مهر و سربرگ واحد در كليه گزارشات خود استفاده نمايند لذا شايسته است كليه نطرات خود را جهت بهره برداري به شورا ارسال نمايند

دريافت اصل نامه رياست محترم شورا