با توجه به ارسال دستورالعمل نحوه تمدید دفترچه های کارشناسی دستورالعمل مذکور به همراه فرم های پیوستی جهت دانلود قرار داده شده است، مستدعیست ضمن مطالعه دقیق نسبت به تکمیل فرمها و تحویل به مرکز حداکثر تا تاریخ 97/07/12 اقدام فرمایید.