شرايط ارتقاء صلاحيت كارشناسان رسمي

۱- گذشت حداقل۲سال از زمان صدور دفترچه كارشناسي
۲- ارائه حداقل ۱۰ گزارش كارشناسي از كارهاي انجام شده كارشناسي رسمي
۳- نداشتن سابقه محكوميت انتظامي از نوع انفصال يا تعليق از كارشناسي
۴- تمديد دفترچه كارشناسي
۵ – در صورتيكه كارشناس در خصوص موضوع تقاضاي ارتقاء صلاحيت داراي سوابق تجربي يا علمي مي باشد به ضميمه درخواست ارائه نمايد.

۶- باتوجه به علاقه کارشناس جهت اطلاع از نحوه افزایش صلاحیت و عناوین آن سعی شده است در زیر مستنداتی ارائه گردد،لیکن یاد آوری می گردد،موارد فوق مربوط به شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری است و مرکز امور مشاوران ،وکلا وکارشناسان قوه قضاییه الزامی به رعایت کلیه مفاد آن ندارد،لذا موارد جهت اطلاع صرفاً درج شده است ؛

برای دانلود روی فرم صلاحيت كارشناسان رسمي کلیک نمایید