۱_ شركت در دوره توجيهي:
آشنايي با قوانين و مقررات كارشناسان رسمي (بمدت ۱۵ ساعت) مشتمل بر سرفصلهاي ذيل است: ۱_۱). نقش كارشناسي درادله اثبات دعوي و قانون مدني ۲_۱). كارشناسي در قانون آئين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ ۳_۱). كارشناسي و رجوع به خبره در قانون آئين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ ۴_۱). بررسي و تحليل قانون كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۸۱ ۱_۴_۱). آشنايي با تخلفات و مجازاتهاي انتظامي كارشناسان رسمي ۲_۴_۱). وظايف كارشناسان رسمي در برابر متقاضيان كارشناسي و قضات ۳_۴_۱). تدوين نظريه كارشناسي و نحوه نگارش آن ۴_۴_۱). آشنايي با تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي مصوب ۱۳۸۴
۲_ كارآموزي در نزد كارشناس سرپرست (بمدت ۳ ماه):
 كارآموزي در نزد يكي از كارشناس رسمي هم رشته داراي سنوات ۱۰ سال و بالاتر و در صورت عدم وجود كارشناس با سنوات مذكور بدون لحاظ شرط سنوات در همان حوزه قضايي يا حوزه قضايي همجوار
۱_۲). وظايف كارشناس سرپرست آن است كه:
۱_۱_۲). پذيرش كارآموز و توضيح سوابق امر كارشناسي و نحوه تنظيم گزارش، معرفي منابع براي مطالعه كارشناسي رشته مربوطه
۲_۱_۲). دعوت از كارآموز در كارشناسي هاي ارجاعي از محاكم براي همراهي با كارشناس سرپرست (حداقل ۱۰ پرونده و حداكثر ۳۰ پرونده)
۳_۱_۲). گزارش حضور، تأييد يا عدم تأييد صلاحيت علمي و فني كارشناس نكته: كارشناس سرپرست بايد در خصوص نحوه كارآموزي گزارش منطبق با واقع ارائه نمايد و الا چنانچه صلاحيت فني كارآموز مخدوش باشد موجب تخلف انتظامي براي كارشناس سرپرست قابل تعقيب خواهد بود.
۲-۲). وظايف كارآموز كارشناسي:
۱_۲_۲). تدوين گزارش پرونده هاي ارجاعي به كارشناس سرپرست، خلاصه گزارش كارشناسي تقديم شده به دادگاه يا مراجع دولتي و نظريه كارآموز
۲_۲_۲). حضور و همراهي با كارشناس سرپرست
۳_۲_۲). ارائه گزارشات به كارشناس سرپرست و اخذ تأييديه صلاحيت علمي و فني نكته: تعداد گزارشات، وابسته به نوع رشته از حداقل به حداكثر متغير است بعنوان مثال براي رشته هاي شناسايي خط و اثرانگشت يا تصادفات، تعداد گزارشات حداكثر و در رشته هاي جديد مثل هوافضا حداقل خواهد بود. ۱-۲-۲). تدوين گزارش پرونده هاي ارجاعي به كارشناس سرپرست،خلاصه گزارش كارشناسي تقديم شده به دادگاه يا مراجع
۳_ كارآموزي در نزد محاكم دادگستري (بين ۱ تا ۲ ماه)
۱_۳). مطالعه پرونده هاي محاكماتي كه در آن نظريه كارشناسي در رشته مرتبط اخذ گرديده و تدوين خلاصه گزارش پرونده (حداقل ۲۰ پرونده و حداكثر ۶۰ پرونده) ۲_۳). آشنايي با نحوه اخطار و ابلاغ و اخذ نظريات كارشناسي از كارشناسان در محاكم دادگستري و تهيه گزارش آن (۳ گزارش) ۳_۳). آشنايي با نحوه اعلام تخلفات كارشناسان توسط محاكم به كانون كارشناسان يا مركز و تهيه گزارش آن (۲ گزارش) ۴_۳). آشنايي با نحوه حضور كارشناسان در محكمه و ارائه گزارش كتبي و شفاهي به دادگاه (۲ گزارش) ۵_۳). نحوه ارجاع به هيأتهاي كارشناسي (۳ نفره يا ۵ نفره) و نحوه تدوين گزارشات آن (حداقل ۵ گزارش) ۶_۳). ساير موارد به تشخيص رياست دادگاه نكته: معرفي كارشناسان به محاكم دادگستري به تناسب رشته‌هاي مربوطه انجام مي پذيرد.
۴_ كارآموزي در نزد دواير دولتي و ارگانهاي ذيربط (۱ تا ۲ ماه)

 در خصوص كارشناسان نيز، كارآموزان رشته‌هاي كارشناسي پس از گذر از مرحلة كارآموزي، واحد آموزش آنها را به واحد كارشناسان مركز جهت حضور در مراسم تحليف معرفي مي‌نمايد و اين واحد نيز با بررسي پروندة اين افراد و تأييد تكميل آن، فرد جهت حضور در مراسم تحليف دعوت مي‌گردد. پس از مراسم تحليف پروانة كارشناسي فرد در رشتة مربوطه پس از توشيح يكي از مقامات محترم قضائي قوه قضائيه به وي اعطاء مي‌گردد و دفترچة كارشناسي وي نيز پس از تعيين حدود صلاحيت كارشناس توسط كميتة تخصصي رشتة مورد نظر به وي اعطا مي‌گردد.

گروه ۱_ مهندس آب (آب _ فلزات _ معادن)
سازمـانهاي مرتبط: وزارت نيرو، اداره كل صنـايع، معاونت پژوهشـي دانشگاهها، مؤسسه استاندارد
گروه ۲_ اموال منقول و نفقه: شامل رشته هاي (اشياء نفيسه، عتيقه، احجار كريمه، تعيين نفقه، ساعت و جواهرات، فرش و لوازم خانگي و اداري)
گروه ۲_ اموال منقول و نفقه: شامل رشته هاي (اشياء نفيسه، عتيقه، احجار كريمه، تعيين نفقه، ساعت و جواهرات، فرش و لوازم خانگي و اداري)
گروه ۳_ امور پزشكي و غذايي: شامل رشته هاي (پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و سم سازي، مواد غذايي و مسمويتهاي ناشي از آن
سازمانهاي مرتبط: پزشكي قانوني، آزمايشگاه تشخيص هويت، دادسراي جرائم پزشكي، موسسه استاندارد، دانشگاه علوم پزشكي، سازمان نظارت بر مواد غذايي (وزارت بهداشت)
گروه ۴_ رشته حسابداري و حسابرسي
سازمانهاي مرتبط: سازمان حسابرسي، محاكم حقوقي، واحد حسابداري كليه مراكز و ادارات دولتي
گروه ۵_ امور وسايط نقليه (وسايط نقليه هوائي، دريايي، موتوري زميني و ريلي)
سـازمانـهاي مرتبط: سازمان هواپيمــايي كشوري، سازمان كشتيـراني و شركت مسافربري رجاء
گروه ۶_ راه و ساختمان و نقشه برداري: شامل رشته‌هاي (راه و ساختمان و نقشه برداري _ معماري و شهرسازي _ معماري داخلي و تزئينات _ مهندسي ترافيك _ محيط زيست _ ابنيه و آثار باستاني _ امور ثبتي _ برنامه ريزي شهري)
سازمانهاي مرتبط: محاكم حقوقي و سازمان محيط زيست، سازمان ميراث فرهنگي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، شهرداري ها، سازمان نظام مهندسي، شوراي عالي ترافيك، مراكز تحقيقاتي دانشگاهي
گروه ۷_ صنعت و فن : شامل رشته هاي (الكتروشيمي و پتروشيمي فرآورده هاي شيميايي، امور انرژي هسته اي، صنايع نفت، برق (الكترونيك و مخابرات)، برق (ماشين و كـارخانجـات صنعتي، تأسيسـات ساختمـاني، كامپيـوتـر (رايانه)، صنـايع گـاز و گازرسـاني، مهندسي پزشكي (لوازم و تجهيزات پزشكي)، مهندسي هوافضا، نساجي و رنگرزي
گروه ۸_ فني و هنري: شامل رشته هاي (امور ورزشي، شعر و سرود، تئاتر و سينما و هنرهاي نمايشي، موسيقي، تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت، چاپ و چاپخانه، تمبر، چيني و سراميك، كاشي، سفالگري، طراحي عمومي و گرافيك، فيلم و عكاسي، تأليفات، صنايع دستي
سازمانهاي مرتبط: سازمان تربيت بدني، وزارت ارشاد، اداره تشخيص هويت، هيأت نظارت بر مطبوعات، شركت تعاوني ناشران، اداره پست، وزارت صنايع، سازمان صنايع دستي، دانشگاه هنر دانشگاههاي دولتي
گروه ۹_ كشاورزي: شامل رشته هاي (كشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري و دامپزشكي، آبزيان و شيلات، سم و سم شناسي، گياه پزشكي، صنايع چوب، محصولات دامي (پوست و چرم، سالامبور و روده) و محيط زيست طبيعي
سازمانهاي مرتبط: وزارت جهاد كشاورزي، پزشكي قانوني، تشخيص هويت، دانشكده داروسازي دولتي، دانشگاه مازندران، اتحاديه توليدكنندگان پوست سالامبور و روده، سازمان حفاظت محيط زيست
گروه ۱۰_ مديريت و خدمات عمومي و اداري: شامل رشته هاي (آمار، امور اداري و استخدامي، امور آموزشي، امور گمركي، بيمه، امور كتاب و كتابداري، ثبت شركتها و علائم تجاري و اختراعات، جهانگردي و ايرانگردي، فناوري اطلاعات (IT- ICT)، امور خبري و روزنامه نگاري، امور كار و كارگري، مديريت بازرگاني)

سازمانهاي مرتبط: سازمان مديريت و برنامه ريزي، مركز آمار ايران، سازمان هاي دولتي و خصوصي معتبر، اداره ثبت اسناد و املاك، كتابخانه ملي، كتابخانه هاي عمومي وزارت ارشاد، سازمان ايرانگردي و جهانگردي، وزارت فناوري اطلاعات، خبرگزاري جمهوري اسلامي، صداوسيما، مطبوعات وزارت كار (هيأت حل اختلاف)، سازمان تأمين اجتماعي، ديوان عدالت اداري، وزارت بازرگاني، كليه مراكز تخصصي مرتبط مثل گمرك و بازرگاني، بورس، مراكز

نكته ۱: سازمانهاي مرتبط به تناسب رشته‌هاي كارشناسي مرتب و تنظيم گرديده است.
نكته ۲: هر كارآموز كارشناسي بايد دوره توجيهي و كارآموزي در محاكم و يا كارآموزي در مراكز دولتي را مجموعاً در ۶ ماه پيوسته و يا يكسال به تناوب به اتمام برساند. گذراندن دوره توجيهي براي همه كارشناسان اجباري است ولي براي كارآموزي در محاكم يا مراكز دولتي و كارشناس سرپرست با انتخاب كارآموز و معرفي و صلاحديد دادگستري حوزه قضايي مربوطه تا سقف ۶ ماه خواهد بود.
۵٫ كارآموزي نزد كارشناس سرپرست: كارشناس حق دريافت هيچگونه هزينه اي از كارشناس تحت نظارت ندارد.
نكته: براي كارآموزي عملي و علمي در نزد محاكم دادگستري و دواير دولتي و دانشگاهها حق الزحمه متناسب با اخذ گزارش و تأييد مسئولين مربوطه و تأييد رياست دادگستري يا معاونت آموزش دادگستري شهرستان يا استان به ازاي هر كارآموز تا سقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال قابل پرداخت خواهد بود.
.فرم های مورد نیاز کارآموزی