تعرفه دستمزد كارشناسان اموال منقول و نفقه شامل رشته‌هاي: (اشياء نفيسه، عتيقه و احجاركريمه، تعيين نفقه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگي و اداري)

 ماده ۲۴ـ دستمزد کارشناسي رشتههاي فوق مطابق ماده ۱۱ اين تعرفه و رشته لوازم خانگی و اداری ۲۰درصد اضافه می باشد .