تعرفه دستمزد كارشناسان حسابداري و حسابرسي

ماده ۳۱- دستمزد كارشناسي امور حسابداري و حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي بر اساس جدول زير تعيين مي‌گردد:
        ماده ۲۶ـ دستمزد کارشناسي در امور حسابرسي نسبت به جمع ارقام حسابهاي مورد رسيدگي طبق ماده ۱۱ اين تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده ۲۷ـ دستمزد کارشناسي امور ذيل بر اساس ماده ۱۱ اين تعرفه خواهد بود: ۱ـ ارزش سهام و سهم‎الشرکه، با توجه به مجموع دارائي‎هاي جاري و بدهي‎ها و ذخائر رسيدگي شده به اضافه قيمت تمام شده دفتري دارائي‎هاي ثابت. ۲ـ رسيدگي و حسابرسي ترازنامه و حساب سود و زيان و امور توقف و ورشکستگي. ۳ـ تعيين قيمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکيل‎دهنده قيمت تمام شده.
رشته امور بازرگاني:
ماده ۲۸ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگاني با مقام ارجاع‎کننده حداقل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ حداکثر ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است.
رشته تعيين نفقه:
ماده ۲۹ـ تعيين دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‎کننده مي‎باشد و در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال و حداکثر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ميليون ريال است.
رشته بيمه:
ماده ۳۰ـ دستمزد رشته بيمه با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال و حداکثر ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است.
رشته آمار:
ماده ۳۱ـ تعيين دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال و حداکثر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است.