تعرفه دستمزد كارشناسان امور پزشكي داروئي و غذائي شامل رشته‌هاي: (پزشكي و پيراپزشكي، داروسازي و سم شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)

 امور پزشکي ـ داروئي و غذايي شامل رشتههاي:
(پزشکي، داروسازي و سم
شناسي، مواد غذائي و مسموميتهاي ناشي از آن)
ماده ۲۵ـ دستمزد کارشناسي رشتههاي فوق، برحسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به کميت و کيفيت کار با پيشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاعکننده (حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰
 ريال و حداکثر ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال در هر مورد) ميباشد.
تبصره ‌ـ کليه هزينههاي آزمايشگاهي، نمونهبرداري (بيوپسي)، راديوگرافي و نظائر آن به عهده متقاضي ميباشد