راه و ساختمان شامل رشتههاي:
(راه و ساختمان ـ معماري داخلي و تزئينات ـ مهندسي ترافيک ـ
برنامهريزي شهري ـ مهندسي محيط
زيست ـ امور ثبتي ـ
ابنيه و آثار باستاني ـ نقشه
برداري)

         رشته راه و ساختمان:
ماده ۳۴ـ دستمزد ارزيابي اراضي غيرمزروعي و ابنيه و مصـالح ساختماني و تعيين حقـوق کسب و پيشـه و تجـارت و سرقفلـي مطـابق مـاده ۱۱ اين تعرفه تعيين مي
شود.
ماده ۳۵ـ دستمزد تطبيق نقشه
هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا ۴/۰۰۰ ريال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال و حداکثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال است.
ماده ۳۶ـ دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان
ها با وضعيت محل و بنا براي هر متر مربع مساحت زيربنا ۴/۰۰۰ ريال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال و حداکثر ۲۰/۰۰۰/۰۰۰است.
ماده ۳۷ـ دستمزد تهيه نقشه
هاي معماري و سازه ساختمانهاي موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائي بشرح زير ميباشد.
۱ـ معماري کلي هر متر مربع ۳۰۰۰
 ريال و حداکثر ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال و حداکثر ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال .
۲ـ سازه هر متر مربع ۴/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ماده ۳۸ـ دستمزد افراز و قطعه
بندي مستلزم تهيه نقشه دقيق قطعات افرازي و صورت ارزيابي آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زير است:
۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسيم ترکه بر اساس ماده ۱۱ اين تعرفه به اضافه بيست درصد.
۲ـ در صورتي که نقشه ملک مورد افراز تهيه نشده باشد هزينه نقشه بر اساس تعرفه نقشه
برداري مربوط علاوه بر دستمزد رديف ۱ محاسبه ميشود.

         تبصره ـ در مواردي که واحدهاي ساختماني با هر نوع کاربري که بصورت آپارتمان، طبقه يا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه يا بلوک اول به ميزان مقرر در مادتين ۳۴ الي ۳۳۶۸ اين تعرفه محاسبه و براي بقيه طبقات و يا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.


ماده ۳۹ـ دستمزد تشخيص زمين مسبوق به احياء از نظر ساختماني تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال و براي هر يک هزار متر مربع مازاد، مبلغ ۸۰۰٫۰۰۰ ريال اضافه ميگردد.
رشته نقشه
برداري و رشته امور ثبتي
ماده ۴۰ـ  پياده کردن محدوده پلاک ثبتي در نقشه و عکس هوايي:
۱ـ اگر گذر بند مشخص باشد:
تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار، براي هر مترمربع ۲۰۰ ريال.
از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۱۰۰ريال و حداکثر ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
۲ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا ۱۰۰۰ متر مربع مقطوعاً ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۲۰۰ ريال
از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع ۱۰۰ريال و حداکثر ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
ماده ۴۱ـ حقالزحمه نقشهبرداري اراضي و تهيه پروفيل و غيره بر مبناي بند ۲ ماده ۳۹ و حداکثر ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
ماده ۴۲ـ حقالزحمه مطالعه پرونده ثبتي و تشخيص محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ متر مربع حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال و نسبت به مازاد تا ۵۰۰۰ متر مربع براي هر متر مربع ۸۰۰ ريال و از ۵۰۰۰ متر مربع تا ۵۰۰۰۰ متر مربع نسبت به مازاد براي هر متر مربع ۴۰۰ ريال و از ۵۰۰۰۰ متر مربع به بالا نسبت به مازاد براي هر متر مربع ۲۰۰ ريال و حداکثر سی ميليون ريال.
ماده۴۳ـ دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و كانالها و رودخانه‌ها با مقياس ۱۰۰۰/۱ به صورت پيمايش با تعيين محل چاه‌ها، حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال است و حداكثر با نظر مقام قضائي مي‌باشد.
ماده۴۴ـ دستمزد تشخيص حدود ثبتي و رسيدگي به اختلافات املاك خارج از محدوده شهرها:
۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتي و پياده نمودن پلاك مورد نظر و تشخيص حدود آن در املاك مزروعي تا يك هكتار حداقل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است.
۲ـ در مواردي كه مساحت ملك بيش از يك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، بيست درصد به دستمزد اضافه مي‌شود و حداكثر ۶ ميليون ريال مي‌باشد.
ماده۴۵ـ دستمزد كارشناسي رشته شهرسازي:
۱ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق طرح‌هاي تفكيك اراضي شهري با ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير است:
۱ـ۱ـ طرح تفكيك با دو قطعه زمين، مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال.
۱ـ۲ـ طرح تفكيك با ۳ تا ۱۰ قطعه زمين، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۱ـ۳ـ طرح تفكيك با بيش از ۱۰ قطعه زمين، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۲ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق كاربري اراضي شهري با طرح‌هاي توسعه شهري به شرح زير مي‌باشد:
۲ـ۱ـ كاربري يك يا دو قطعه زمين مجاور با يكديگر مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
۲ـ۲ـ كاربري ۳ تا ۱۰ قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه.
۲ـ۳ـ كاربري بيش از ۱۰ قطعه زمين مجاور با هم، مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ريال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.
۳ـ حق‌الزحمه شهرسازي در زمينه بررسي انطباق شهري ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازي به شرح زير مي‌باشد:
۳ـ۱ـ ساختمان با يك يا دو واحد قابل تفكيك، مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
۳ـ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفكيك، مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ريال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد.
۳ـ۳ـ ساختمان با بيش از ۱۰ واحد قابل تفكيك، مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال به ازاء هر واحد مازاد بر ۱۰ واحد.
تبصره ـ دستمزد ساير رشته‌هاي زيرگروه ۶ طبق ماده ۱۰ اين تعرفه خواهد بود.