فنی و هنری

فني و هنري شامل رشته‌هاي:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عكاسي و امور سينمايي ـ طراحي و گرافيك ـ
امور ورزشي ـ تأليفات ـ تمبر ـ صنايع دستي ـ موسيقي)

ماده۴۷ـ دستمزد كارشناسي رشته تشخيص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌هاي غيرمالي و در هر مورد بررسي (هر مستند) حداقل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال در صورتي‌كه كم و كيف كار ايجاب نمايد با پيشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده كارشناسي حداكثر ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ريال تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق در پرونده‌هاي مالي مطابق ماده ۱۱ اين تعرفه محاسبه و حداكثر ده ميليون ريال مي‌باشد.
ماده۴۸ـ دستمزد كارشناسي مربوط به عكاسي و امور سينمايي و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذيل مي‌باشد:
الف ـ دستمزد كارشناسي مسائل فني عكس و فيلم و اختلاف رنگها، شرايط نوري، كمپوزيسيون (تركيب‌بندي)، پرسپكتيو، ظهور و چاپ حداقل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال و حداكثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ريال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌كننده.

ب ـ امور مربوط به فيلم‌برداري و سينما:
دستمزد رسيدگي به موارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه‌كنندگان اعم از نويسنده، كارگردان، تصويربردار، تدوين‌كننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زير است:
۱ـ برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويديو و برنامه‌هاي انيميشن حداقل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.
۲ـ برنامه‌هاي بلندمدت سينمائي بيشتر از يك ساعت، برحسب مدت فيلم و حداكثر ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ريال.
ج ـ دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده ۱۱ اين تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده ۹ اين تعرفه خواهد بود.