تعرفه دستمزد كارشناسان امور وسائط نقليه شامل رشته‌هاي: (وسائط نقليه هوائي، وسائط نقليه دريائي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و ريلي)

دستمزد كارشناسي رشته‌هاي وسائط نقليه هوايي و ريلي وفق ماده ۱۰ مقررات عمومي خواهدبود).

          امور وسائط نقليه موتوري شامل رشتههاي:
(امور حمل و نقل ]ترابري[ ـ وسائط نقليه هوايي، وسائط نقليه دريايي و غواصي، وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقليه ريلي)
ماده ۳۲ـ دستمزد کارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل است:
۱ـ رسيدگي به اصالت خودرو ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال داخل شهر و ۲/۰۰۰/۰۰۰ خارج شهر
۲ـ رسيدگي به تصادف درون
شهري ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال.
۳ـ رسيدگي به تصادف خارج از شهر ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال.
اظهارنظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي، تعيين تناژ، تعيين مدل و تعيين اجاره
بها و اجرتالمثل براي هر دستگاه مقطوعاً ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال و براي وسائط نقليه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده۳۳ـ تعرفه دستمزد وسائط نقليه دريايي و غواصي و رشته امور حمل و نقل:
۱ـ براي دعاوي مربوط به حمل و نقل (مسئوليت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ اين تعرفه است.
۲ـ تعيين ارزش وسائط نقليه آبي:
براساس ماده ۱۱ اين تعرفه است.
۳ـ تعيين علت در تصادم دريايي يا تصادم در آبهاي داخلي بشرح ذيل مي
باشد:
الف ـ در صورت تصادم بين قايقهاي تفريحي و مسافربري در آبهاي داخلي:
در هر مورد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال.
ب ـ در صورت تصادم بين دو يا چند فروند شناور در دريا:
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا 
GT) 4.000.000 ريال در هر مورد
ـ براي شناورهاي با ظرفيت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفيت ناخالص يا 
GT) 10.000.000 ريال در هر مورد
تبصره ـ در صورتي که تصادم بين دو يا چند شناور با ظرفيتهاي متفاوت باشد ظرفيت بالاتر مبناي تعيين حق
الزحمه ميباشد.
۴ـ در مورد غواصي و عمليات زيرآبي، ماده ۹ اين تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزيابي
هاي وسائط نقليه هوائي و ريلي و زميني برابر ماده ۱۱ اين تعرفه است