كشاورزي شامل رشته‌هاي:
(كشاورزي و منابع طبيعي ـ دامپروري و دامپزشكي ـ محصولات دامي ـ
آبزيان و شيلات ـ سم و سم‌شناسي ـ صنايع چوب ـ
محيط زيست طبيعي ـ گياه پزشكي)
ماده۴۹ـ دستمزد ارزيابي‌هاي رشته‌هاي فوق مطابق ماده۱۱ اين تعرفه محاسبه خواهدشد.
ماده۵۰ ـ دستمزد تعيين حق آباداني و حق ريشه و زراعت و نسق زارعانه و تعيين هزينه احياء و اصلاح تسطيح زمينهاي كشاورزي و باغات و حق غارسي طبق ماده ۱۱اين تعرفه است.
ماده۵۱ ـ دستمزد نمونه‌برداري به منظور تعيين كيفيت و طبقه‌بندي محصولات زراعي، باغي، دامي، آبزيان، خوراك دام، مكمل و داروهاي مصرفي دامي با توافق مرجع ارجاع‌كننده و كارشناس تعيين مي‌شود.
ماده۵۲ ـ دستمزد تشخيص اراضي (داير و باير و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال و براي هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از يك هكتار سه درصد دستمزد فوق مي‌باشد.
ماده۵۳ ـ دستمزد افراز املاك كشاورزي براساس ماده
۱ ۱اين تعرفه به اضافه بيست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي كه انجام امر كارشناسي مستلزم تهيه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداري برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده۵۴ ـ دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس ماده ۱۲ اين تعرفه محاسبه خواهد شد.