رشته مهندسي آب:

         ماده۱۶ـ دستمزد اندازه‌گيري آب و حقابه‌ها بشرح ذيل است:
۱ـ تا ۵۰ ليتر در ثانيه، مقطوعاً ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال.
۲ـ مازاد بر ۵۰ليتر در ثانيه تا ۱۰۰۰ ليتر در ثانيه، بازاء هر ليتر ۱۵۰۰
 ريال.
۳ـ از ۱۰۰۰ ليتر به بالا به ازاء هر ليتر در ثانيه، ۴۰۰ ريال و حداكثر ده ميليون ريال.
ماده۱۷ـ دستمزد تعيين كيفيت شيميايي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست‌محيطي در هر مورد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ريال مي‌باشد.
ماده۱۸ـ دستمزد بررسي مشخصات سفره‌هاي سطحي و زيرزميني آب از هر لحاظ مقطوعاً ۳/۰۰۰/۰۰۰ ريال است.
تبصره ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده۱۹ـ دستمزد ارزيابي قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۲ اين تعرفه خواهدبود.
ماده۲۰ـ تعيين نوع و بررسي كيفيت حفاري چاهها و قنوات و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال است.
ماده۲۱ـ دستمزد رسيدگي به اختلاف مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:
۱ـ حريم كانالها و انهار تا عرض بستر ۱۱ متر از قرار هر كيلومتر ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و حداقل ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و حداکثر ده میلیون ریال .
۲ـ حريم رودخانه و كانالهاي با عرض بيش از ۱۱ متر، از قرار هر كيلومتر ۱/۵۰۰/۰۰۰ريال و حداكثر ۱۴ ميليون ريال.
ماده۲۲ـ دستمزد رسيدگي به وضع فاضلاب به لحاظ تشخيص بار آلودگي بر حسب كميت و كيفيت مقطوعاً ۲/۰۰۰/۰۰۰ ريال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده۲۳ـ
۱‌ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه ۷ (صنعت و فن) خواهدبود.
۲ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني (احتمالي ـ ممكن ـ قطعي) طبق ماده ۱۱ اين تعرفه خواهد بود. (در معادن زيرزميني معادل بيست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)