ترمینولوژی حقوق کشاورزی ،قسمت دوم

  مولف: آقای مهندس اردشیر درکی الف .   آب ساحلی: قسمتی از دریا که به فاصله شش میل بحری از سواحل ایران از حد پست ترین جزر و موازی با آن در طول سواحل ممتد است آب ساحلی ایران محسوب و در این منطقه قسمت های واقعه در...

ادامه مطلب ...