رئیس قوه قضاییه: خط قرمز ما در مبارزه با فساد، اتهام زنی و ادعای بی سند است / برای احیای حقوق عامه از فعالیت سازمانهای مردم نهاد استقبال می کنیم / به دستگاههای مسئول در کنترل قیمت ها کمک می کنیم

رئیس قوه قضاییه: خط قرمز ما در مبارزه با فساد، اتهام زنی و ادعای بی سند است / برای احیای حقوق عامه از فعالیت سازمانهای مردم نهاد استقبال می کنیم / به دستگاههای مسئول در کنترل قیمت ها کمک می کنیم

رئیس قوه قضاییه: خط قرمز ما در مبارزه با فساد، اتهام زنی و ادعای بی سند است / برای احیای حقوق عامه از فعالیت سازمانهای مردم نهاد استقبال می کنیم / به دستگاههای مسئول در کنترل قیمت ها کمک می کنیم رئیس قوه قضاییه با تأکید...

ادامه مطلب ...