ترمینولوژی حقوق کشاورزی ،قسمت اول

مؤلف : آقای مهندس اردشیر درکی ترمینولوژی حقوق کشاورزی ( قسمت اول ) الف آبادی: روستا.   ابنیه: تاسیسات، ساختمانها ،جمع بنا   اجرائیه: برگه ای که از مراجع قضایی یا اداری خاص به منظور اجرای دستور خاص یا مفاد...

ادامه مطلب ...