به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان ؛ انتخابات هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی استان خراسان جنوبی در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ برگزار گردید.این انتخابات که با مشارکت ۸۹% واجدین شرایط رای دادن صورت پذیرفت اسامی منتخبین به شرح ذیل می باشد:

 

۱-احمد بیکس                                 عضو هیات مدیره

۲-سیدابوالحسن میرجلیلی               عضو هیات مدیره

۳-محمد اکبری                                عضو هیات مدیره

۴-جعفر کریمی                               عضو هیات مدیره

۵-مجتبی خسروی                          عضو هیات مدیره

۶-سیدهادی هاشمی                      بازرس

۷-وحید بهفرنژاد                              بازرس