آن دسته از داوطلبین آزمون کارشناسان رسمی که کد پیگیری خود را ندارند، میتوانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش و سیستم پاسخگویی آن، اطلاعات خود را وارد کرده و مجدد کد پیگیری خود را دریافت نمایند.