خبر مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در باره اصلاحيه سري سوم دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون‌ كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۸ و تمديد مهلت ثبت‌نام

۱۳۹۸/۰۷/۱۳

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۸، همچنين اطلاعيه‌هاي مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ و ۹۸/۰۷/۰۹، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام مي‌رساند شرايط ثبت نام متقاضيان آزمون كارشناسان رسمي دادگستري از حيث رشته تحصيلي و سابقه كار به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:

۱ -متقاضيان با داشتن دانشنامه كارشناسي و بالاتر مرتبط، با ۵ سال سابقه كار تجربي.

۲- متقاضيان براي رشته هاي كارشناسي كه رشته دانشگاهي ندارند با داشتن دانشنامه غير مرتبط و ۱۵ سال سابقه كار تجربي مرتبط.

لذا با عنايت به مراتب فوق و به منظور فراهم نمودن تسهيلات براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (۹۸/۰۷/۱۳) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا روز شنبه مورخ ۹۸/۰۷/۲۰ نسبت به ثبت‌نام و يا ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. بنابراين كليه متقاضيان‌، ضرورت دارد كه تا مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي ثبت‌نام، مندرجات اطلاعيه‌هاي فوق و همچنين اين اطلاعيه و فراهم نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز، به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذكور اقدام نمايند.

ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قبلاً در اين آزمون ثبت‌نام نموده‌اند مي‌توانند با توجه به مندرجات اطلاعيه‌هاي صادر شده، در صورت تمايل نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود در بازه زماني تعيين شده اقدام نمايند

شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

خبر مورخ ۹ مهر ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۷/۰۹

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۸ و اطلاعيه مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري اصلاحات جديد مربوط به جداول شماره (۱)، (۲) و (۴) دفترچه راهنماي ثبت نام به شرح ذيل اعلام مي‌گردد.

داوطلبان با توجه به مندرجات دفترچه راهنماي ثبت‌نام، مفاد اطلاعيه مورخ ۹۸/۰۷/۰۸ و همچنين توضيحات ذيل مي‌توانند با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور در بازه زماني مقرر (تا تاريخ ۹۸/۰۷/۱۳) نسبت‌ به ثبت‌نام اقدام نمايند. ضمناً آن دسته از داوطلباني هم كه قبلا نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند با توجه به مفاد اطلاعيه‌ فوق و همچنين توضيحات اين اطلاعيه، تا پايان مهلت ثبت‌نام نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامي خود اقدام نمايند.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(۱):

اصلاحات مربوط به رشته امور سرمايه گذاري،پولي و اعتباري(كد ۷۸):

– رشته تحصيلي مديريت كسب و كار(كد۴۳۷) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته تعيين نفقه(كد ۳۳):

– رشته تحصيلي حقوق(كد۲۵۲) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته امور حسابداري و حسابرسي(كد ۳۷):

– رشته تحصيلي مديريت بازرگاني با گرايش مالي(كد۴۳۸) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته امور ثبتي(كد ۱۴):

– رشته تحصيلي حقوق (كد۲۵۲) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته راه و ساختمان(كد ۴۱):

– رشته تحصيلي مهندسي تكنولوژي عمران(كد۴۳۹) و مهندسي تكنولوژي معماري(كد ۴۴۰)به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته كامپيوتر(رايانه) و فناوري اطلاعات(كد ۵۵):

– رشته تحصيلي مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار(كد ۴۴۱) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته ايرانگردي و جهانگردي(كد ۲۳):

– رشته تحصيلي مديريت جهانگردي(كد ۴۴۲) و مديريت گردشگري(كد ۴۴۳) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته برق الكترونيك و مخابرات(كد ۲۴):

– رشته تحصيلي مهندسي برق ـ مخابرات(كد۳۳۸) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

اصلاحات مربوط به رشته برق، ماشين و تاسيسات كارخانجات(كد ۲۵):

– رشته تحصيلي مهندسي برق ـ مخابرات(كد۳۳۸) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(۲):

ـ شرايط اختصاصي مندرج در بالاي جدول فهرست رشته محل ها ي رشته هاي كارشناسي  جدول شماره(۲) به صورت ذيل اصلاح مي گردد.

شرايط اختصاصي:

– داشتن دانشنامۀ کارشناسی و بالاتر و ۱۵ سال تمام سابقۀ تجربی.

رشته‌هاي تحصيلي مجاز:

– مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري:‌ كليه رشته هاي تحصيلي (كد۴۳۶)

اصلاحات مربوط به رشته امور اداري و استخدامي(كد ۱۱):

– رشته تحصيلي مديريت دولتي گرايش منابع انساني(كد۴۴۴) با داشتن ۵ سال تجربه به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

ـ اصلاحات مربوط به جدول شماره(۴):

اصلاحات مربوط به رشته بيوتكنولوژي (كد ۷۷):

– دارا بودن كارشناسي ارشد و بالاتر در رشته تحصيلي مهندسي شيمي(كد۲۲۲) به شرايط احراز تحصيلي اضافه مي گردد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

خبر مورخ ۸ مهر ۱۳۹۸

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره اصلاحيه دفترچه راهنماي ثبت‌نام در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۱۳۹۸

۱۳۹۸/۰۷/۰۸

پيرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۸ بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام در آزمون مذكور مي‌رساند، با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري جدول سهميه ۲۵ درصد و ۵ درصد ايثارگران مندرج در صفحه (۲) دفترچه بخش دوم: امتیازات و سهمیه های قانونی بشرح ذيل اصلاح مي‌گردد. لذا كليه داوطلبان متقاضي سهميه ايثاگران لازم است با توجه به اصلاحات اعلام شده در صورت لزوم نسبت به اصلاح اطلاعات ثبت‌نامي خود حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۷/۱۳ اقدام نمايند.

ـ سهميه ايثارگران:

جانبازان با حداقل ۱۰ درصد جانبازی
آزادگان با حداقل ۳ ماه اسارت
همسر شهید
فرزند شهید
همسر جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر
فرزند جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر آزاده
فرزند آزاده
رزمندگان با سابقه حداقل شش‌ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه‌ها
فرزند رزمنده با سابقه حداقل دوازده‌ماه تمام حضور داوطلبانه در جبهه‌ها

شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

اول دفتر به نام ایزد دانا. راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸ را به داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی رسمی ارائه می کنیم. توصیۀ ما این است که این مجموعه را بدون شتابزدگی بخوانید و در گردآوری و ثبت اطلاعات خواسته شده منتهای دقت را به کار ببندید تا حقی از شما تضییع نشود. برایتان در این آزمون و در سراسر زندگی موفقیت آرزو میکنیم.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، شهریور ۱۳۹۸

لینک ثبت نام

 دانلود دفترچه در فرمت پی دی اف

راهنمای ثبت نام آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۸

بخش اول : شرایط عمومی داوطلبان و دربارۀ جدولهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴

متقاضیان اخذ پروانۀ کارشناسی رسمی دادگستری، بر اساس مفاد مادۀ ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، عالوه بر شرط وثاقت، باید واجد شرایط زیر باشند:

۱٫ متدین به دین اسلام، یا یكی از اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی.

۲ .داشتن تابعیت ایرانی.

۳٫ نداشتن پیشینۀ کیفری مؤثر.

۴ .عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۵٫ نداشتن وابستگی و سابقۀ عضویت و هواداری در گروههای غیرقانونی، یا مخالف اسلام.

۶٫ داشتن حداقل ۲۵ سال سن تمام تا آخرین روز ثبت نام.

۷٫ داشتن گواهی معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفۀ عمومی (برای آقایان).

۸٫ داشتن سلامت جسمی برای انجام امور کارشناسی، بدون نیاز به کمک دیگران، به تأیید پزشكان مورد اعتماد کانون ذیربط.

۹٫ داشتن دانشنامۀ کارشناسی یا بالاتر- نه معادل- در رشتۀ مورد تقاضا از یكی از دانشگاههای معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید یكی از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، و داشتن حداقل پنج سال تمام سابقۀ تجربی در رشتۀ مورد تقاضا پس از اخذ دانشنامه مذکور.

تذکر: رشته های کارشناسی رسمی که داوطلبان با داشتن شرایط یاد شده می توانند در آن رشته ها ثبت نام کنند، در جدول شمارۀ یک آورده شده است.

۱۰٫ هرگاه در رشتۀ مورد تقاضا، دورۀ تحصیلی مقطع کارشناسی یا بالاتر وجود نداشته باشد، داوطلبان با دارا بودن دانشنامۀ کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و داشتن حداقل پانزده سال تمام سابقۀ تجربی در آن رشته، میتوانند در آزمون شرکت کنند.

رشته های کارشناسی رسمی که داوطلبان با داشتن شرایط یاد شده می توانند در آن رشته ها ثبت نام کنند، در جدول شمارۀ دو آورده شده است.

۱۱٫ در جدول شمارۀ سه، رشته های کارشناسی رسمی که داوطلبان با داشتن دانشنامۀ کارشناسی مرتبط یا بالاتر و پنج سال تمام سابقۀ تجربی بعد از اخذ دانشنامه، یا در صورت داشتن دانشنامۀ کارشناسی غیر مرتبط یا بالاتر و پانزده سال تمام سابقۀ تجربی مرتبط می توانند در آنها ثبت نام کنند، آورده شده است.

۱۲٫ در جدول شمارۀ چهار، فهرست رشته هایی آورده شده است که ثبت نام در آزمون آنها به دانشنامۀ کارشناسی ارشد یا دکتری نیاز دارد.

۱۳٫ ملاک عمل برای محاسبۀ تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، آخرین روز ثبت نام است.

بخش دوم: امتیازات و سهمیه های قانونی

سهمیۀ ایثارگران

الف) ایثارگران سهمیه بیست و پنج (۲۵) درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و بالای یک سال اسارت
خواهر و برادر شهید

ب) ایثارگران سهمیه پنج (۵) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

در مورد ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده محترم شهدا عیناً مفاد مندرج در ماده ۵۹ و ۵۹ مکرر قانون جامع ایثارگران اعمال می شود.

ج) مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه:

الف. معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛ و

۲٫ معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛

بخش سوم: مراحل ثبت نام

الف) پرداخت وجه

۱٫ داوطلبان لازم است به وسیلۀ کارتهای بانكی عضو شبكۀ شتاب که پرداخت الكترونیكی آنها فعال است، با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور (www.sanjesh.org) و پرداخت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون کتبی، سریال ثبت نام بخرند و از ۳/۷/۱۳۹۸ تا پایان روز ۱۲/۷/۱۳۹۸ (به مدت ۱۰ روز) به سایت سازمان سنجش به نشانی مذکور وارد شوند و پس از تكمیل فرم اینترنتی ثبت نام مطابق با نمونۀ ارائه شده در آخرین صفحۀ دفترچه و با توجه به راهنمای مراحل ثبت نام در نشانی مذکور و دقت در مفاد مندرج در جدول شمارۀ ۵ (اعلام نیاز استانها) ثبت نام کنند.

۲٫ مبالغی که داوطلبان پس از گذراندن آزمون کتبی و کسب حدنصاب تعیین شده (۱۲ از ۲۰) و موفقیت در آزمون شفاهی (مصاحبه)، باید بپردازند، به ترتیب زیر است:

– برای کمیسیون مادۀ ۱۳: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

– برای کارآموزی: متناسب با رشتۀ کارشناسی، حداکثر: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

– هزینه های آزمایش های پزشكی و سایر هزینه های مرتبط، مستقیم توسط داوطلب پرداخت می شود.

ب) تهیۀ فایل عکس اسکن شده

  • فایل عکس پرسنلی اسکن شده، با مشخصات زیر:

– عكس ۴×۳ پرسنلی تمام رخ که در سال ۱۳۹۸ گرفته شده باشد. (بانوان با پوشش اسلامی)

– عكس فقط با فرمت jpg اسكن شود.

– عكس، رنگی و دارای زمینۀ سفید باشد.

– عكس اسكن شده باید حداقل ۹۱۱×۲۱۱ پیكسل باشد.

– حجم فایل ذخیره شدۀ عكس نباید از ۸۵ کیلو بایت کمتر و از ۷۱ کیلو بایت بیشتر باشد.

– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص، و فاقد اثر مهر، منگنه، و هرگونه لكه باشد.

– حاشیه های اضافۀ عكس اسكن شده باید حذف شده باشد.

– یادآوری: در صورت ارسال عكسی که فاقد مشخصات یاد شده باشد، یا اگر عكس شخص دیگری به جای عكس داوطلب فرستاده شود، از ادامۀ انجام مراحل آزمون داوطلب جلوگیری خواهد شد.

تذکر مهم: با توجه به مشکلات به وجود آمده در آزمونهای قبلی، ناشی از اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، تأکید میشود که عالوه بر کنترل اطلاعات ثبت نامی، حتماً نسبت به کنترل عكس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگری به جای عكس شما الصاق نگردد.

بدیهی است که در صورت ارسال عكس اشتباهی از طرف داوطلب، ثبتنام و آزمون داوطلب در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی میشود.

  • فایل اسکن شدۀ کارت ملی، با مشخصات زیر

– عكس اسكن شدۀ کارت ملی با فرمت jpg باشد.

– حجم فایل ذخیره شدۀ عكس کارت ملی نباید از ۸۵ کیلو بایت کمتر و از ۷۱ کیلو بایت بیشتر باشد.

– اسكن پشت و روی کارت ملی در یک صفحه قرار داده شده باشد.

  • فایل اسکن شدۀ صفحۀ اول شناسنامه. در صورتی که شناسنامه توضیح دارد، اسکن صفحۀ توضیحات.

– تصویر صفحۀ اول شناسنامه با فرمت jpg باشد.

– حجم فایل ذخیره شدۀ تصویر صفحۀ اول شناسنامه نباید از ۹۱ کیلو بایت کمتر و از ۸۹۱ کیلو بایت بیشتر باشد.

– در صورت اسكن تمامی صفحات، عكسها را در یک صفحه قرار دهید و سپس در سیستم بارگذاری کنید.

  • فایل اسکن شدۀ گواهی سابقۀ کار در رشتۀ مورد تقاضا در فرمت jpg.
  • فایل اسکن شدۀ دانشنامۀ کارشناسی یا باالتر، یا گواهی موقت عکسدار فراغت از تحصیل، در فرمت jpg.
  • فایل اسکن شدۀ کارت معافیت یا پایان خدمت وظیفۀ عمومی (برای آقایان مشمول)، در فرمت jpg.

ج) نحوۀ تکمیل تقاضانامه

۱٫ درردیف های ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵: :داوطلب در محل مورد نظر نام خانوادگی، نام، نام خانوادگی قبلی، نام مستعار، و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه به طورکامل و صحیح وارد نماید. در صورت وارد نكردن هرکدام از موارد فوق اجازه ورود به مرحلۀ بعد داده نمی شود. (تكمیل این بندها اجباری است)

۲٫ در ردیف ۶: داوطلب برحسب این که زن یا مرد است منحصراً مربع مربوط را علامت بگذارد. (تكمیل این بند اجباری است)

۳٫ در ردیف ۷: داوطلب وضعیت تأهل خود را مشخص نماید. (تكمیل این بند اجباری است)

۴٫ در ردیف ۸: داوطلب تاریخ تولد خودرادرمحل مربوط درج نماید (از ۲۴/۸/۱۳۷۳ به قبل) (دو رقم اول سال تولد یعنی ۱۳ درج گردیده است.)

۵٫ در ردیف ۹: داوطلب کُد ملی خود را که ده رقم است از چپ به راست در محل مربوط بنویسد و از درج ممیز یا خط تیره خودداری کند. داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذ کارت ملی نشده اند برای اطلاع از شمارۀ کُد ملی خود با شمارۀ تلفن گویای ۶۶۷۲۹۵۹۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایند. (تكمیل این بند اجباری است)

۶٫ در ردیف ۱۰: داوطلب ازسمت چپ به راست فقط شمارۀ شناسنامه خود را در محل مربوطه بنویسد و از درج حروف، ممیز، یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج شده خودداری کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۷٫ در ردیف ۱۱: داوطلب محل صدور شناسنامۀ خود را در محل مربوطه درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۸٫ در ردیف ۱۲ و ۱۳: داوطلب نام استان و شهرستان محل تولد خود را درج کند. (تكمیل این بندها اجباری است)

۹٫ در ردیف ۱۴: داوطلب با علامتگذاری دین خود را مشخص کند. (تكمیل یكی از موارد این بند اجباری است)

۱۰٫ در ردیف ۱۵: داوطلب اگر چپ دست است این بند را علامت بگذارد.

۱۱٫ در ردیف ۱۶: داوطلبان (مرد) وضعیت نظام وظیفه و مدت خدمت خود را در این محل مشخص کنند. تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا کارت معافیت باید قبل از تاریخ آخرین روز ثبت نام باشد (تكمیل این بند برای داوطلبان مرد اجباری است)

۱۲٫ در ردیف ۱۷: داوطلب چنانچه داوطلبِ استفاده از سهمیۀ ایثارگران (۲۵درصد و ۵ درصد) است این بند را علامت گذاری کند.

۱۳٫ در ردیف ۱۸: داوطلب باید مقطع تحصیلی خود را در محل مربوط با علامتگذاری مشخص کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۱۴٫ در ردیف ۱۹: داوطلب کد و عنوان رشتۀ تحصیلی و گرایش خود را در این محل درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۱۵٫ در ردیف ۲۰: داوطلب ابتدا روز، ماه، و سال اخذ مدرک تحصیلی خود را در محل مربوطه درج کند. (تاریخ فارغ التحصیلی باید قبل از تاریخ آخرین روز ثبت نام باشد.) (تكمیل این بند اجباری است)

۱۶٫ در ردیف ۲۱: داوطلب دانشگاه یا موسسۀ صادرکنندۀ دانشنامۀ خود را در محل مربوطه درج کند.

۱۷٫ در ردیف ۲۲: کارشناس داوطلب انتقال گزینه های مربوطه را علامت گذاری کند.

۱۸٫ در ردیف ۲۳: کارشناس داوطلب تغییر رشته گزینه های مربوطه را علامت گذاری کند.

۱۹٫ در ردیف ۲۴:داوطلب شمارۀ پروانۀ کارشناسی خود را درج کند.

۲۰٫ در ردیف ۲۵: داوطلب کد و عنوان رشته کارشناسی خود را مطابق ضوابط دفترچۀ راهنمای ثبت نام در محل مربوطه درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

یادآوری مهم: در صورت انتخاب رشتۀ امور وسایط نقلیۀ موتوری زمینی حتماً نسبت به انتخاب یكی از گزینه های افسر یا مهندس اقدام کنید.

۲۱٫ در ردیف ۲۶: داوطلب کد و عنوان استان و کد و عنوان منطقۀ مورد تقاضای خود را مطابق ضوابط دفترچۀ راهنمای ثبتنام در محل مربوطه درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۲۲٫ در ردیف ۲۷: داوطلب کد و عنوان منطقۀ مورد تقاضای خود را مطابق ضوابط دفترچۀ راهنمای ثبت نام در محل مربوطه درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۲۳٫ در ردیف ۲۸: داوطلب نشانی دقیق محل سكونت و کد پستی دقیق خود را که عددی ده رقمی است درمحل مربوط درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۲۴٫ در ردیف ۲۹: داوطلب نشانی دقیق محل کار و کد پستی دقیق خود را که عددی ده رقمی است را درمحل مربوط درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۲۵٫ در ردیف ۳۰: داوطلب شمارۀ تلفن ضروری خود را در محل مربوط درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

۲۶٫ در ردیف ۳۱: داوطلب نشانی پست الكترونیكی (ایمیل) خود را درمحل مربوط درج کند. (تكمیل این بند اجباری است)

د) یادآوری

یادآوری ۱: داوطلبان در زمان ثبت نام، با توجه به محل سكونت خود، می باید منطقۀ مورد نظرشان (مذکور در جدول شمارۀ ۶) را انتخاب کنند. مالک پذیرش، کسب حدنصابِ نمرۀ کتبی ۱۲ از ۲۰ و ظرفیت اعلام شده در منطقۀ مورد تقاضا به علاوه ۲۰% خواهد بود. جابه جایی احتمالی بعدی فقط بر اساس نظامنامۀ نقل و انتقالات کارشناسان، پس از گذشت سالهای پیش بینی شده، مقدور است.

یادآوری ۲: کلیۀ اظهارات داوطلب در فرم ثبت نام اینترنتی حمل بر صحت می شود و کارت حضور در جلسه برای وی صادر خواهد شد. مدارک لازم پس از اعالم نتیجۀ آزمون کتبی از مجازشدگان برای گذراندن مراحل بعدی آزمون دریافت می شود.

یادآوری ۳: ثبت نام در آزمون و شرکت در آن، حتی به دست آوردن بالاترین نمره، زمانی مورد تأیید قرار میگیرد که داوطلب واجد کلیۀ شرایط اعلام شده باشد. در غیر این صورت ثبت نام و آزمون داوطلب در هر مرحله که باشد، کان لم یكن تلقی شده و بدون اینكه حقی برای او ایجاد شود پروندۀ وی مختومه میگردد؛ و حتی اگر پروانۀ کارشناسی وی صادر شده باشد، نیز پروانه باطل خواهد شد.

یادآوری ۴: به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی بابت ثبت نام به هیچ وجه بازگردانده نمی شود.

بخش چهارم: مراحل آزمون و (آزمون شفاهی)

۱٫ آزمون به شیوۀ کتبی چهارجوابی خواهد بود.

۲٫ پس از برگزاری آزمون و تصحیح پاسخنامه ها، داوطلبان به تعداد ظرفیت اعلام شده در منطقۀ مورد تقاضا به علاوۀ ۲۰% در هر رشته، به شرط کسب حداقل نمرۀ کتبی ۱۲ از ۲۰، به عنوان مجاز شدگان مرحلۀ اول آزمون، برای آزمون شفاهی دعوت می شوند.

۳٫ عدم حضور در جلسۀ آزمون، چه کتبی و چه شفاهی، در زمان تعیین شده، به هر علت که باشد، انصراف از تقاضا تلقی می شود و حقی به داوطلب غایب تعلق نمی گیرد.

۴٫ تاریخ برگزاری آزمون کتبی روز ۲۴/۰۸/۱۳۹۸ است. محل برگزاری آزمون و زمان دریافت کارت ورود به جلسۀ آزمون و سایر اطالعات مرتبط، در پایگاه اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور و نیز در سایت شورای عالی در دسترس است.

۵٫ لازم است هر داوطلب، پیش از پرداخت وجه ثبت نام، از میزان ظرفیت هر رشته در هر منطقه در کانون متبوع (مندرج در جدول شمارۀ ۵) مطلع شود و سپس ثبت نام کند.

۶٫ سؤالهای آزمون کتبی براساس درس های تخصصی دانشگاهی در رشتۀ مورد تقاضا تدوین می شود. نمونۀ سؤال های آزمونهای سالهای گذشته به منظور بهره برداری داوطلبان، در سایت شورای عالی در دسترس است.

۷٫ مراحل دیگری که داوطلبان، پس از گذراندن آزمون کتبی و موفقیت در آزمون شفاهی، باید طی کنند:

  • انجام مصاحبۀ کمیسیون مادۀ ۱۳ و اخذ تأیید آن کمیسیون.
  • گذراندن موفقیت آمیز دورۀ کارآموزی تحت نظر کارشناس راهنما به مدت حداقل یک سال بر اساس نظامنامۀ کارآموزی.
  • ادای سوگند و دریافت پروانۀ کارشناسی با صلاحیت های تعیین شده.
  • شرکت در دوره های آموزشی، مطالعۀ قوانین و مقررات مربوط، و شناخت وظایف کارشناسی که کارشناس راهنما یا کانون ذیربط به کارآموز محول می کند.

بخش پنجم: تذکرات مهم

۱٫ هنگام ثبت نام باید اصل مدارک مورد نظر فقط اسكن و به پایگاه ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اینترنتی ارسال شود. ارسال اصل یا تصویر هیچیک از مدارک یاد شده به کانون تا زمان اعلام نتیجۀ مرحلۀ اول آزمون ضرورت ندارد.

۲٫ برای محاسبۀ سنوات، در کلیۀ موارد، تاریخ آخرین روز ثبت نام مالک عمل خواهد بود.

۳٫ در مورد فارغ التحصیلان دوره های تحصیلی پیوستۀ منتهی به کارشناسی ارشد یا دکتری، تاریخ دقیق فراغت از تحصیل داوطلب مندرج در آخرین دانشنامۀ وی ملاک محاسبۀ سنوات خواهد بود.

۴ .کارشناسان داوطلب انتقال و تغییر رشته، جزو تعداد ظرفیت پذیرش کانونها منظور نمی شوند. این گروه از داوطلبان می توانند در رشته هایی که در جدول شمارۀ ۱ (اعلام نیاز استانها) آمده ثبت نام کنند، حتی در مواردی که ظرفیت آنها «صفر» است.

۵٫ کارشناسان داوطلب انتقال یا تغییر رشته باید هنگام ثبت نام ضمن انتخاب گزینۀ داوطلب انتقال هستم، گزینۀ «داوطلب انتقال از استان….، منطقه… به استان….. منطقه….» به همراه شمارۀ پروانۀ کارشناسی یا «کارشناس داوطلب تغییر رشته، از رشتۀ … به رشتۀ ….» تكمیل کنند. داوطلبان انتقال و داوطلبان تغییر رشتۀ کارشناسی، پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب حداقل هفتاد درصد نمرۀ آخرین فرد قبولی در آن رشته و در صورت کسب حدنصاب (۱۲ از ۲۰) در آزمون کتبی، مجاز به انتقال و در تغییر رشته مجاز به شرکت در مصاحبه شفاهی خواهند بود.

۶٫ با توجه به اینكه براساس مصوبۀ شمارۀ ۳۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۹ شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری، هر کارشناس رسمی صرفاً می تواند با استفاده از یک پروانه و در یک رشتۀ کارشناسی فعالیت کند، اگر فردی دارای پروانۀ کارشناسی رسمی از سایر مراجع باشد، در صورت پذیرفته شدن در کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مكلف است پیش از ادای سوگند و دریافت پروانۀ کارشناسی رسمی جدید، پروانۀ قبلی را باطل کند و مراتب را کتباً به شورای عالی اعلام و مدارک مثبته را تحویل دهد. در غیر اینصورت، ضمن حمل بر عدم وثاقت شخص، کلیۀ فرآیند ثبت نام و آزمون وی باطل خواهد شد.

۷٫ با توجه به این که «کارشناسی رسمی دادگستری» شغل محسوب نمی شود، کلیۀ افراد شاغل در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و عمومی و غیردولتی، در صورت داشتن شرایط مندرج در دفترچۀ راهنمای ثبت نام، می توانند ثبتنام کنند و پس از موفقیت در طی مراحل قانونی به «دریافت پروانۀ کارشناسی رسمی دادگستری» نایل شوند.

۸٫ با توجه به بند «و» مادۀ ۱۵ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و بند «ط» مادۀ ۵۲ آیین نامۀ اجرایی آن، تشخیص معتبر بودن مرجع صادرکنندۀ کلیۀ مدارک و گواهی های داوطلب در چارچوب ضوابط مصوب شورایعالی، با شورای عالی است. اما تأیید نهایی مدارک و گواهی ها، پس از طی موفقیت آمیز آزمونهای کتبی و شفاهی و معرفی داوطلب به کمیسیون مادۀ ۱۳ قانون کانون کارشناسان رسمی، با آن کمیسیون خواهد بود. در مرحلۀ ثبت نام، بارگذاری اسكن مدارک و گواهی های یاد شده همراه مدارک ثبت نام کفایت می کند، اما در صورت کسب حدنصاب نمرۀ کتبی در مرحلۀ اول آزمون، و دعوت برای شرکت در مرحله دوم آزمون (مصاحبه)، ارائۀ اصل دانشنامه و اصل گواهی های معتبر به شرح مندرج در بندهای ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ ذیل «بخش اول» و تسلیم تصویر برابر اصل شدۀ آنها به مصاحبه کنندگان الزامی است.

۹٫ ضرورت دارد که داوطلبان تا پایان مراحل مختلف آزمون سال ۱۳۹۸، مطالب مندرج در سایت شورای عالی را به نشانی www.hcioe.org  پیوسته پیگیری و مطالعه کنند.

۱۰٫ لازم است داوطلبان شمارۀ سریال ثبت نام و همچنین شمارۀ پروندۀ خود را، که سیستم، پس از تكمیل مراحل ثبت نام به داوطلب ارائه خواهد کرد، برای انجام دادن امور بعدی آزمون (مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نام، مشاهدۀ نتیجۀ آزمون کتبی، مشاهدۀ نتیجۀ نهایی آزمون) نزد خود نگه دارند.