به اطلاع کارشناسان محترم می رساند: متقاضیان ثبت نام در (استخر ……..) سانس دوشنبه ها از ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ اسامی خود را با ذکر عنوان ثبت نام در استخر به شماره پیامک مرکز ارسال نمایند. لازم به ذکر است هزینه ثبت نام به ازای هر نفر طی ۱۰ جلسه مبلغ ………… تومان می باشد و در صورت به حدنصاب رسیدن ثبت نام حداقل ۳۰ متقاضی برگزار خواهد شد.