به گزارش روابط عمومی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی ،مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضاییه دستور درج وابلاغ  دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱ آبان ۱۳۹۸رییس قوه قضاییه را صادر نمود.