فرارسیدن اول آبان ماه روز کارشناس رابه کارشناسان گرامی استان خراسان جنوبي و جامعه كارشناسان رسمي كشور تبریک عرض نموده.امید است با بهره گيري از تمامي توان ،امكانات و استفاده از تخصص خويش  همواره با کوشش بی شائبه و همت والای خودیارو یاور دستگاه قضا در گسترش عدالت باشيد

احمد بيكس

رييس هيات مديره مركز كارشناسان رسمي دادگستري خراسان جنوبي