رئیس هیات مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان جنوبی ۵ اسفند روز مهندس، را به تمامی مهندسان به ویژه مهندسان عضو این مرکز تبریک گفت.